HUBUNGI KAMI

MD BAHRIN IBRAHIM
At-Thayyibah Sdn. Bhd.
Lot 7, Kompleks Usahawan Teknologi MARA,
Technovation Park UTM,
81300 Skudai, Johor.
Tel: 075211518
Faks: 075211517
Mobile: 0177784342